Методичну роботу педагогічний колектив коледжу здійснює згідно Законів України «Про освіту», «Про вищу світу» та інших нормативно-правових актів в галузі освіти, Положення про Маріупольській коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Положення про методичну раду, Положення про циклову комісію, Правил внутрішнього розпорядку коледжу, наказів та розпоряджень.

Методична робота у МК ДонНУЕТ спрямована:
на розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників,
вироблення інноваційного стилю діяльності,
підготовки педагога до праці в нових умовах,
залучення до пошуково-дослідницької роботи.

В коледжі здійснюється моніторинг організації освітнього процесу та його методичного забезпечення:
надається допомога педагогічним працівникам в розробці методичного забезпечення освітнього процесу коледжу;
контролюється методичне забезпечення дисциплін, що викладаються в коледжі;
контролюється організація та проведення занять, здійснюється аналіз освітнього процесу в коледжі та його результатів;
впроваджуються в освітній процес інноваційні технології;
здійснюється вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду;
організовується курсова перепідготовка та атестація викладачів коледжу;
оформлюється необхідна методична документація;
здійснюється зв’язок з іншими навчальними закладами.

 

Структура методичної роботи

Циклові комісії

Навчально-методичне забезпечення

Атестація