СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

      Студентське самоврядування в коледжі функціонує з метою забезпечення реалізації інтересів студентства, виконання студентами своїх обов’язків та захисту їхніх прав. Воно сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню навичок майбутнього організатора, керівника.

Правовою основою діяльності органів студентського самоврядування коледжу є Закон України «Про вищу освіту», ст..37, 38, наказ Міністерства освіти і науки України №166 від 03.04.2001 р. «Про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах» та «Положення про студентське самоврядування» у Маріупольському коледжі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського від 31.08.2009 р.

      Функції студентського самоврядування:

 • сприяти формуванню у студентів коледжу патріотичних почуттів, поваги до України, рідного міста, а також почуттів національної свідомості, гідності;

 • забезпечувати захист прав та інтересів студентів в органах державної влади та управління, сприяти задоволенню їхніх потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку, тощо;

 • допомагати в організації навчально-виховної роботи у коледжі;

 • координувати діяльність старост академічних груп;

 • здійснювати контроль за дотриманням студентами дисципліни та правил внутрішнього розпорядку;

 • сприяти створенню умов для вільного розвитку особистості студента шляхом його залучення до різноманітних видів творчої діяльності – науково-дослідницької, технічної, культурної, громадської, спортивної, тощо;

 • сприяти діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань;

 • сприяти участі у загальноукраїнських міжрегіональних, регіональних, та інших студентських проектах та конкурсах, конференціях;

 • брати участь в організації дозвілля та відпочинку студентів;

 • пропагандувати здоровий спосіб життя, запобігати вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, тощо;

 • залучати студентів до участі в охороні громадського порядку на території коледжу;

 • організовувати співробітництво зі студентськими організаціями інших навчальних закладів, представляти коледж у місцевих, регіональних і студентських та молодіжних організаціях;

 • здійснювати інформаційну діяльність.

Виконавчим органом студентського самоврядування є студентська рада коледжу, діяльність якої направлена на виявлення і реалізацію творчих здібностей студентів, формування моральних якостей та залучення молоді в процес управління справами навчального закладу.

       Студентська рада має право:

 • Допомагати адміністрації коледжу у виконанні завдань навчально-виховної роботи.

 • Допомагати адміністрації коледжу у роботі, спрямованій на поліпшення умов та якості навчання, побуту та відпочинку студентів, реалізації їх творчого потенціалу.

 • Вносити пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу.

 • Брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій що виникають між студентами та представниками адміністрації або викладачами.

 • Вносити пропозиції щодо залучення коштів коледжу для реалізації заходів, передбачених програмою діяльності органів самоврядування студентів.

 • Брати участь у вирішенні спірних питань пов’язаних з накладанням дисциплінарних стягнень на студентів що порушили правила внутрішнього розпорядку коледжу.

 • Брати участь у роботі стипендіальних комісій.

 • Одержувати від адміністрації коледжу об’єктивну і повну інформацію з питань що стосуються студентів, здійснювати її аналіз та пропонувати відповідні заходи.

 • Брати участь у розробці документів що регламентують діяльність коледжу з усіх питань пов’язаних зі студентським життям.

 • Проводити роботу спрямовану на підтримання високого рівня іміджу коледжу.

       Студентська рада зобов’язана

 • Проводити роботу направлену на підвищення свідомості студентів і їх вимогливості до рівня своїх знань, виховання.

 • Проводити роботу зі студентами по виконанню статуту і правил внутрішнього розпорядку коледжу.

 • Сприяти органам управління коледжу в питаннях організації освітньої діяльності.

 • Своєчасно в установленому порядку розглядати всі заяви і звернення студентів, що поступають в студентську раду.

 • Проводити роботу відповідно до Положення і плану діяльності студентської ради на навчальний рік.

 • Підтримувати соціально-значущі ініціативи студентів.

 • Сприяти створенню необхідних соціально-побутових умов, а також умов для навчання і відпочинку студентів.

 • Представляти і захищати інтереси студентів перед органами управлення коледжу.

 • Звітувати перед студентами коледжу про виконану роботу.

 • Інформувати орган управління коледжу про свою діяльність.

  СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ